DF og ældrepolitikken

Af Kim Malmberg Hansen

Når Dansk Folkeparti har afgørende indflydelse, så opnår vi altid markante resultater på vores mærkesagsområder.

Her følger en oversigt over resultaterne på ældreområdet i sidste valgperiode, der taler sit helt tydelige sprog!

Oversigt over Dansk Folkepartis ældrepolitiske aftaler 2015 – 2019:  

Regeringen kommer hvert år med et finanslovsudspil. Derefter forhandles der med de  andre partier og indgås aftaler. Den samlede finanslov, som den ser ud ved vedtagelsen,  består af regeringens udspil og de ændringer eller tilføjelser, der bliver aftalt efterfølgende. 

Her har vi taget udgangspunkt i de aftaler, som Dansk Folkeparti har indgået med den  tidligere regering i sidste valgperiode. Derfor kan der også godt være endnu flere  ældreinitiativer på den samlede finanslov, men vi har valgt at fokusere på de aftaler, som  DF gennem forhandlingerne har haft direkte indflydelse på. 

Finanslovsaftalen 2016 / 1,3 milliarder kroner afsat 

Satspuljeaftale 2016-2019 / 736 millioner kroner afsat 

Finanslovsaftalen 2017 / 2 milliarder kroner afsat 

Satspuljeaftale 2017-2020 / 73 millioner kroner afsat 

Finanslovsaftalen 2018 / 2,7 milliarder kroner afsat 

Satspuljeaftale 2018-2021 / 326 millioner kroner afsat 

Finanslovsaftalen 2019 / 650 millioner kroner afsat 

Pension følger lønudvikling / 1,5 milliarder kroner afsat 

Satspuljeaftale 2019-2022 / 320 millioner kroner afsat

 

Finanslovsaftalen for 2016:  

Værdighedsmilliarden: 1 mia. kr. årligt fra 2016.  

National handlingsplan for den ældre medicinske patient – 320 mio. kr. i 2016 og  300 mio. kr. årligt fra 2017 

Satspuljeaftalen 2016-2019: 

Der blev afsat 736,4 mio. kr. på ældreområdet med satspuljeaftalen for 2016-2019,  herunder bl.a.: 

470 mio. kr. i perioden til en national handlingsplan for demens 2025 samt konkrete  initiativer for de svageste ældre.  

100 mio. kr. i perioden til indfasning af fasttilknyttede læger på plejecentre. Pulje på 82,4 mio. kr. til styrket sammenhæng for de svageste ældre, der har  behandlingsforløb på tværs af sektorer.  

29 mio. kr. til at videreføre og udvikle opfølgende hjemmebesøg til sårbare ældre  patienter efter udskrivelse fra sygehus. 

20 mio. kr. til en pulje, der skal øge livskvaliteten på plejehjem og plejeboliger.  

Finanslovsaftalen for 2017: 

Der blev afsat i alt ca. 2 mia. kr. i perioden 2017-2020 til at understøtte en værdig  ældrepleje. Pengene skulle bl.a. gå til: 

at sikre de ældre en bedre livskvalitet og mere selvbestemmelse. Konkret skulle det  bl.a. ske ved at sikre bedre mad tættere på de ældre medborgere og styrke de  ældres selvbestemmelse for plejehjemsbeboere i form at en klippekortsordning til  ekstra hjælp.  

Satspuljeaftalen 2017-2020: 

Der blev i alt afsat 73,3 mio. kr. til ældreområdet i satspuljeaftalen for perioden 2017- 2020, herunder bl.a.  

2 mio. kr. i 2017 til foranalyse af muligheden for at måle på den faglige kvalitet for  den ældre borger.  

19 mio. kr. i perioden til permanentgørelse af bevillingen til Nationalt Videnscenter  for Demens. Derefter 8 mio. kr. årligt.  

40 mio. kr. til at forbedre tandsundheden for de svageste ældre.  

3,8 mio. kr. til brug af livshistorier i demensplejen, så demente kan få hjælp til at  erindre og så andre kan få viden om, hvem den demente borger er m.v. 

 

Finanslovsaftalen for 2018: 

Med finanslovsaftalen for 2018 blev der prioriteret ca. 2,7 mia. kr. i perioden fra 2018-2021  til ældreområdet. Det indebar konkret:  

Bedre bemanding i ældreplejen – 500 mio. kr. årligt i perioden (2 mia. kr.) Aflastning af pårørende – 60 mio. kr. årligt i perioden. (240. mio. kr.) Understøttelse af kommunernes arbejde med at skabe rammerne for, at ældre  

medborgere kan få en god og værdig afslutning på livet. – 60 mio. kr. årligt i  perioden. (240 mio. kr.)  

Forsøg med styrket frit valg på ældreområdet 25 mio. kr. årligt i perioden. (100 mio.  kr. ) 

Bedre indsats mod sygefravær blandt personalet i ældreplejen – 70. mio. kr.  

Satspuljeaftalen 2018-2021: 

I alt blev der afsat 326 mio. kr. til ældreområdet til bl.a.;  

En fælleskabspulje til ensomme hjemmehjælpsmodtagere 

En pulje til mere hjemlighed på plejehjem  

Styrkelse af det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet 

Oprettelse af et videnscenter og rejsehold for værdig ældrepleje 

Pulje til ernæringsindsatser for underernærede ældre m.v.  

Finanslovsaftalen for 2019: 

Med finanslovsaftalen blev der prioriteret 650 mio. kr. i perioden fra 2019-2022 til  ældreområdet. Det indebar konkret:  

Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord -100 mio. kr. årligt i  perioden (400. mio. kr.) 

Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet – 150 mio.  kr. i perioden.  

Handlingsplan til bekæmpelse af udadreagerende adfærd overfor ansatte i  ældreplejen – 10. mio. kr. årligt (40 mio. kr.) 

Styrket indsats mod uplanlagt vægttab og underernæring – 5 mio. kr. i 2019.  

Desuden (dvs. ikke regnet med i de 650 mio. kr.) blev der afsat 80 mio. kr. til et  fireårigt forsøg med en ledsagerordning til ældre synshandicappede over 67 år. 

 

Pension – lønudvikling: 

Samtidig indgik DF en historisk politisk aftale med regeringen, som gik ud på at styrke  folkepensionen og den opsparingsbaserede pension.  

DF og regeringen aftalte bl.a., at man fremover ville lade folkepensionen følge  lønudviklingen, så alle folkepensionister vil få større del i den generelle fremgang i  samfundet. Konkret betød aftalen, at folkepensionisterne fik hele 1,5 mia. kr. mere i 2019,  og beløbet vil stige i de kommende år, inden det lander på 2,7 mia. kr. i 2025. Læs mere  om aftalen her. 

Satspuljeaftalen 2019-2022: 

I alt blev der afsat 320 mio. kr. til ældreområdet med satspuljeaftalen for perioden 2019- 2022. Initiativerne indebar bl.a.:  

Udarbejdelse af en handlingsplan for ”Det Gode Ældreliv”, der har fokus på temaer som:  a) En god overgang til ældrelivet 

  1. b) Forebyggelse og rehabilitering i det gode ældreliv 
  2. c) Pårørende, fællesskaber, aktiviteter og omgivelsernes betydning i det gode ældreliv  og mod ensomhed.  
  3. d) Målrettet indsats for de svageste ældre 
  4. e) En værdig død.  

Derudover indeholder satspuljeaftalen initiativer som: 

Indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre 

Demens-badge ordningen  

Udbredelse af fællesskabspuljen fra satspuljeaftalen fra 2018 

Idekatalog om ”Ældrevenlige byer”